Medzinárodný študijný program Kybernetika v chemických a potravinárskych technológiách

Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk, neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.

Čo je „double degree“ program?

Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe (VŠCHT) a Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU), motivované spoločnou snahou rozširovať vedeckú a pedagogickú spoluprácu medzi českými a slovenskými výskumnými skupinami v študijnom odbore (oblasti vzdelávania) kybernetika, sa dohodli na vytvorení spoločného študijného programu (SŠP). Tento program umožní jeho študentom absolvovať koordinované štúdium 2. stupňa spoločne zabezpečované obidvomi vysokými školami. Prvý akademický rok SŠP bude realizovaný v Prahe a druhý v Bratislave. Po splnení podmienok na riadne skončenie štúdia získa absolvent akademický titul od obidvoch spolupracujúcich vysokých škôl (tzv. „double degree diploma“).