Pre všetkých uchádzačov do študijného programu Kybernetika v chemických a potravinárskych technológiách sú povinné prijímacie skúšky. Okruhy prijímacej skúšky sú Matematika, Fyzika a fyzikálna chémia a Meracia a regulačná technika.

Pre absolventov bakalárskych programov na FCHPT STU sú pre prijímacie konanie podkladom základné znalosti z predmetov:

 • Matematika I, II
 • Fyzika I, II
 • Fyzikálna chémia I, II
 • Chemické a energetické inžinierstvo
 • Riadenie procesov I, II
 • Logické riadenie

Študenti budú skúšaní komisiou pre prijímacie konanie, ktorá bude štvorčlenná, zložená z dvoch zástupcov VŠCHT Praha a dvoch zástupcov STU Bratislava (komisia bude menovaná dekanmi fakúlt, na ktorých je študijný program realizovaný). Komisia preverí znalosti študentov a odporučí ich prijatie resp. neprijatie. O prijatí do študijného programu rozhoduje dekan fakulty, na ktorú študent podal prihlášku.

Prijímacie konanie a podmienky prijatia na štúdium SŠP

 1. Prijímacie konanie a podmienky prijatia na štúdium SŠP na STU Bratislava budú zodpovedať ustanoveniam upravujúcim prijímacie konanie podľa zákona o vysokých školách SR a vnútorným predpisom STU Bratislava vydaným v súlade so zákonom o vysokých školách SR. Prijímacie konanie a podmienky prijímania na štúdium SŠP na VŠCHT Praha budú zodpovedať ustanoveniam upravujúcim prijímacie konanie podľa zákona o vysokých školách ČR a vnútorným predpisom VŠCHT Praha vydaným v súlade so zákonom o vysokých školách ČR.
 2. Základnou podmienkou prijatia na štúdium SŠP je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie SŠP, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.
 3. Uchádzač o štúdium SŠP sa prihlási na SŠP na jednej z partnerských inštitúcií zabezpečujúcich SŠP, na ktorú doručí prihlášku na štúdium. Táto partnerská inštitúcia bude pre uchádzača domovskou inštitúciou.
 4. Počet uchádzačov, ktorí môžu byť prijatí na štúdium SŠP každou partnerskou inštitúciou na príslušný akademický rok, je približne rovnaký a je určený po vzájomnej dohode obidvoch partnerských inštitúcií, pričom počet prijímaných študentov na každej partnerskej inštitúcii v jednom akademickom roku nepresiahne 10.
 5. Poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na SŠP sa budú riadiť príslušnými vnútornými predpismi oboch partnerských inštitúcií; v každom prípade podľa vecnej príslušnosti k zmluvnej strane. Uchádzač uhradí poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania domovskej inštitúcii, pokiaľ sa vyžaduje.
 6. Obidve partnerské inštitúcie sa budú v rovnakej miere podieľať na rozhodovaní o prijímacom konaní na SŠP. Výber uchádzačov o štúdium bude prebiehať v spolupráci oboch partnerských inštitúcií, pričom v každej prijímacej komisii, ktorá bude vyhodnocovať splnenie podmienok prijatia na štúdium SŠP, bude zastúpený aspoň jeden zástupca druhej partnerskej inštitúcie. Domovská inštitúcia bude zodpovedná za administratívne spracovanie prijímacieho konania vrátane zaslania rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania tým uchádzačom o štúdium SŠP, ktorí sa prihlásia na SŠP na tejto partnerskej inštitúcii.
 7. Domovská inštitúcia poskytne spolupracujúcej vysokej škole dokumentáciu prijímacieho konania každého prijatého uchádzača, ktorý sa prihlásil na SŠP na tejto partnerskej inštitúcii. Dokumentácia prijímacieho konania bude obsahovať najmä:
  1. prihlášku na štúdium SŠP,
  2. diplom a dodatok k diplomu potvrdzujúci ukončenie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
  3. motivačný list,
  4. životopis.

  Dokumentácia prijímacieho konania musí byť doručená spolupracujúcej vysokej škole v dostatočnom predstihu pred zápisom na štúdium SŠP.

Okruhy prijímacej skúšky

 

OKRUH 1: Matematika
 1. Základy lineárnej algebry
 2. Lineárna regresia
 3. Parametrické rovnice kriviek
 4. Charakteristiky náhodných veličín
 5. Skalárny súčin a norma vektorov
 6. Vektorový súčin a jeho vlastnosti
 7. Základné algoritmy numerických metód
  • Sústavy lineárnych algebraických rovníc
  • Aproximácie funkcií
  • Nelineárne rovnice
  • Interpolácia
  • Derivácia
  • Integrácia
  • Obyčajné diferenciálne rovnice
 8. Diferenciálny a integrálny počet
  • Definícia derivácie a jej geometrický význam
  • Určitý a neurčitý integrál
  • Diferenciálne rovnice
  • Parciálne derivácie a gradient funkcií dvoch premenných
  • Geometrický význam gradientu
OKRUH 2: Fyzika a fyzikálna chémia
 1. Fyzikálne veličiny a ich jednotky (medzinárodná sústava jednotiek)
 2. Mechanika ideálnej kvapaliny
  • Hydrostatický tlak
  • Archimedov zákon
  • Rovnice kontinuity
 3. Základy vlnovej a geometrickej optiky
  • Odraz a lom svetla
  • Interferencia a ohyb svetla
 4. Jednosmerné a striedavé prúdy
  • Ohmov zákon
  • Jouleov zákon
  • Kirchhoffove zákony
  • Impedancia, výkon a energia
 5. Elektromagnetické pole
  • Elektromagnetická indukcia
  • Energia elektromagnetického poľa
  • Elektromagnetické vlnenie
 6. Stavové správanie plynov
  • Stavová rovnica ideálneho plynu
 7. Chemická termodynamika
  • Vnútorná energia, práca, teplo
  • Základné termodynamické zákony
 8. Bilancia hmotnosti a látkového množstva
 9. Reálna tekutina, kritický bod, opis, stavová rovnica
 10. Entalpia, reakčné teplo, štandardné reakčné, zlučovacie a spalné entalpie a vnútorné energie
 11. Základy hydromechanických procesov
  • Hydrostatika
  • Prúdenie tekutín potrubím
 12. Základy zdieľania tepla
  • Vedenie tepla, prestup tepla, nútené a prirodzené prúdenie, prestup tepla pri fázovej premene, prechod tepla
OKRUH 3: Meracia a regulačná technika
 1. Meranie technologických veličín (tlaku, teploty, prietoku, pretečeného množstva, výšky hladiny a zloženia)
 2. Regulované sústavy, ich statické a dynamické vlastnosti
 3. Pojem stability sústavy
 4. Spätnoväzbový regulačný obvod
 5. Regulátor, jeho základné funkcie (P, I, D) a možnosti využitia
 6. Regulačný pochod a jeho hodnotenie
 7. Rozvetvené regulačné obvody
 8. Typické regulačné schémy v priemyselnej praxi
 9. Princípy logického riadenia, kombinačné a sekvenčné logické obvody
 10. Technická realizácia logického riadenia