Často kladené otázky

1. Kto môže študovať tento program

Každý, kto má dokončený prvý stupeň vysokoškolského štúdia. Najjednoduchšie to majú študenti bakalárskeho programu Riadenie procesov, ktorí v študovaných predmetoch získajú všetky potrebné vedomosti k prijímaciemu konaniu.

2. Študujem na FCHPT STU iný bakalársky program ako Riadenie procesov, čo mám robiť

V treťom ročníku Vám doporučujeme zapísať si predmety: Logické riadenie (zimný semester) a Riadenie procesov + Laboratórne cvičenia z riadenia procesov (letný semester). Ostatné znalosti a predpoklady máte.

3. Neštudujem na FCHPT, čo mám robiť

Pozrite si zoznam okruhov prijímacieho konania, či budete mať potrebné vedomosti. Vo všeobecnosti, študenti technických univerzít v odbore Kybernetika by mali mať všetky potrebné vedomosti, možno im bude potrebné si doštudovať niektoré okruhy z fyzikálnej chéme a chemického inžinierstva.

4. Odkedy sa program otvára

V súčasnosti prebieha proces akreditácie v oboch republikách. Česká strana už tento proces dokončila a 13.12.2023 udelila akreditáciu na 5 rokov. Slovenská strana  by mala proces ukončiť v priebehu školského roka 23/24. Takže by sme chceli začať s prijímacím konaním v lete 2024 a prvým ročníkom štúdia v Prahe od septembra 2024.