Priebeh štúdia

Prvý rok štúdia prebieha na VŠCHT v Prahe a je v podstate rovnaký ako prvý ročník v pôvodnom programe Senzorika a kybernetika v chemii. Štúdium je okrem štandardných predmetov v odbore Kybernetika viac orientované na princípy fyzikálnych a chemických snímačov, meranie, jeho spracovanie.

Druhý rok štúdia prebieha na STU v Bratislave a je v podstate rovnaký ako druhý ročník v pôvodnom programe Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve. Štúdium je okrem štandardných predmetov v odbore Kybernetika viac orientované na webové technológie, umelú inteligenciu, strojové učenie, pokročilé riadiace technológie..

Štátna skúška a obhajoba diplomovej práce

Štúdium SŠP sa riadne skončí úspešným vykonaním štátnej (záverečnej) skúšky zloženej zo súčastí. Obhajoba diplomovej práce je jednou zo súčastí štátnej záverečnej skúšky. Ďalšie súčasti štátnej skúšky sú:
 1. Riadenie technologických procesov
 2. Matematické modelovanie a spracovanie signálov
 3. Neurónové siete a umelá inteligencia
 4. HW a SW prostriedky pre meraciu a riadiacu techniku
 5. Meracia technika a senzorové systémy

Študent SŠP musí úspešne vykonať tri súčasti štátnej záverečnej skúšky, a to dve povinné podľa písm. a) a b) a jednu voliteľnú podľa písm. c) až e).

Diplomová práca zahŕňa výskumný projekt a bude prebiehať pod spoločným vedením zástupcov každej partnerskej inštitúcie, zástupca z domovskej inštitúcie bude pôsobiť ako vedúci diplomovej práce a zástupca z hostiteľskej inštitúcie bude pôsobiť ako konzultant diplomovej práce, pričom vedúci aj konzultant majú rovnaké kompetencie v súvislosti s vedením diplomovej práce.

Študent predkladá diplomovú prácu na oboch partnerských inštitúciách z dôvodu jej zverejňovania a archivovania. Štátna záverečná skúška sa koná na jednej partnerskej inštitúcii spravidla na domovskej inštitúcii, pričom prebieha v súlade s vnútornými predpismi domovskej inštitúcie a platnými právnymi predpismi daného štátu. Po dohode oboch partnerských inštitúcií sa môže štátna skúška konať aj na hostiteľskej inštitúcii, pričom prebieha v súlade s vnútornými predpismi hostiteľskej inštitúcie a s platnými právnymi predpismi daného štátu.

STU Bratislava bude absolventom SŠP po riadnom skončení štúdia udeľovať akademický titul „inžinier“ (v skratke „Ing.“) podľa zákona o vysokých školách SR. VŠCHT Praha bude absolventom SŠP po riadnom skončení štúdia udeľovať akademický titul „Inženýr“ (v skratke „Ing.“) podľa zákona o vysokých školách ČR.

Doklady o štúdiu a absolvovaní štúdia

Študent SŠP bude počas celej dĺžky štúdia disponovať dokladmi potvrdzujúcimi štatút študenta ako v SR tak aj ČR. Dokladmi o štúdiu SŠP budú:

 1. preukaz študenta
 2. výkaz o štúdiu, ak ho partnerská inštitúcia vydáva
 3. výpis výsledkov štúdia
 4. potvrdenie o štúdiu

Absolvent programu získa od každej partnerskej inštitúcie doklady o absolvovaní štúdia, na ktorých sa bude uvádzať, že akademický titul bol získaný v rámci spolupráce medzi obidvoma partnerskými inštitúciami. Každá zo spolupracujúcich vysokých škôl vydá doklady o absolvovaní štúdia SŠP v kombinácii štátneho jazyka, to je slovenského jazyka, resp. českého jazyka s anglickým jazykom. Dodatok k diplomu sa vydá v súlade s EHEA/Bolonským procesom. Doklady o absolvovaní štúdia SŠP sú:

 1. vysokoškolský diplom
 2. dodatok k diplomu
 3. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, ak ho partnerská inštitúcia vydáva