STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe sa rozhodli spolupracovať pri zabezpečovaní nasledujúceho spoločného študijného programu.

Názov programu (SK): Kybernetika v chemických a potravinárskych technológiách
Názov programu (CZ): Kybernetika v chemických a potravinářských technologiích
Názov programu (EN): Cybernetics in Chemical and Food Technologies

Program je zabezpečovaný v študijnom odbore (SR) a v oblasti vzdelávania (ČR) kybernetika, 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Jazyky uskutočňovania: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk
Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 120 ECTS

Tento program vychádza z existujúcich programov:
STU: Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve, študijný odbor kybernetika, ID 16584, denná forma, jazyk uskutočňovania slovenský jazyk, anglický jazyk
VŠCHT: Senzorika a kybernetika v chemii, kód N402, oblasť vzdelávania kybernetika