Průběh studia

První ročník studia probíhá na VŠCHT v Praze a je v podstatě shodný s prvním ročníkem původního programu Senzorika a kybernetika v chemii. Kromě standardních předmětů z Kybernetiky je studium více orientováno na principy fyzikálních a chemických senzorů, měření, jeho zpracování.

Druhý ročník studia probíhá na STU v Bratislavě a je v podstatě stejný jako druhý ročník v původním programu Automatizace a informatizace v chemii a potravinářství. Kromě standardních předmětů z oblasti kybernetiky je studium více orientováno na webové technologie, umělou inteligenci, strojové učení, pokročilé technologie řízení.

Státní zkouška a obhajoba diplomové práce

Studium společného studijního programu (SSP) je řádně ukončeno složením státní (závěrečné) zkoušky, která se skládá z následujících částí. Jednou ze součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce. Dalšími součástmi státní zkoušky jsou:

 1. řízení technologických procesů
 2. matematické modelování a zpracování signálů
 3. neuronové sítě a umělá inteligence
 4. HW a SW prostředky pro měřicí a řídicí techniku
 5. měřicí technika a senzorové systémy

Student SSP musí úspěšně vykonat tři složky státní závěrečné zkoušky, a to dvě povinné složky podle písm. a) a b) a jednu volitelnou složku podle písm. c) až e).

Diplomová práce zahrnuje výzkumný projekt a bude vedena společně zástupci každé partnerské instituce, přičemž zástupce domácí instituce bude působit jako vedoucí práce a zástupce hostitelské instituce jako konzultant práce, přičemž vedoucí i konzultant budou mít stejnou odpovědnost ve vztahu k vedení práce.

Student odevzdává diplomovou práci oběma partnerským institucím pro účely zveřejnění a archivace. Státní závěrečná zkouška se koná na jedné z partnerských institucí, obvykle na domovské instituci, a probíhá v souladu s vnitřními předpisy domovské instituce a platnou národní legislativou. Po dohodě mezi oběma partnerskými institucemi se může státní závěrečná zkouška konat také v hostitelské instituci a musí být provedena v souladu s vnitřními předpisy hostitelské instituce a platnými vnitrostátními právními předpisy.

STU Bratislava udělí absolventům SSP po řádném ukončení studia akademický titul „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“) v souladu se zákonem o vysokých školách Slovenské republiky. VŠCHT Praha bude absolventům SSP udělovat akademický titul „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“) po řádném ukončení studia v souladu se zákonem o vysokých školách České republiky.

Doklady o studiu a absolvování studia

Student SSP bude mít po celou dobu studia k dispozici doklady potvrzující jeho status studenta ve Slovenské republice i v České republice. Doklady o studiu na SSP budou:

 1. průkaz studenta
 2. výkaz o studiu, pokud jej vydává partnerská instituce
 3. výpis výsledků studia
 4. potvrzení o studiu

Absolvent programu obdrží od každé partnerské instituce potvrzení o absolvování studia s uvedením, že titul byl získán v rámci spolupráce obou partnerských institucí. Každá ze spolupracujících vysokých škol vydá potvrzení o absolvování SSP v kombinaci národního jazyka, tj. slovenštiny nebo češtiny s angličtinou. Dodatek k diplomu bude vydáván v souladu s procesem EHEA/Bologna. Doklady o absolvování studia SSP jsou:

 1. vysokoškolský diplom
 2. Dodatek k diplomu
 3. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, pokud bylo partnerskou institucí vydáno