Pro všechny uchazeče o studium studijního programu Kybernetika v chemických a potravinářských technologiích jsou přijímací zkoušky povinné. Jednotlivé části přijímací zkoušky jsou matematika, fyzika a fyzikální chemie a měřicí a regulační technika.

Pro absolventy bakalářských programů na FCHT STU jsou základem přijímacího řízení základní znalosti z následujících předmětů:

 • Matematika I, II
 • Fyzika I, II
 • Fyzikální chemie I, II
 • Chemické a energetické inženýrství
 • Řízení procesů I, II
 • Logické řízení

Přijímací zkoušky studentů bude provádět přijímací komise, která bude čtyřčlenná, z toho dva zástupci VŠCHT Praha a dva zástupci STU Bratislava (komisi jmenují děkani fakult, na kterých je studijní program uskutečňován). Komise prověří znalosti studentů a doporučí jejich přijetí či nepřijetí. O přijetí do studijního programu rozhoduje děkan fakulty, na kterou se student přihlásil.

 

Přijímací řízení a podmínky přijetí do studijního programu

 1. Přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu na STP na STU Bratislava musí být v souladu s ustanoveními upravujícími přijímací řízení podle zákona o vysokých školách Slovenské republiky a vnitřními předpisy STU Bratislava vydanými v souladu se zákonem o vysokých školách Slovenské republiky. Přijímací řízení a podmínky přijetí na STU Praha budou odpovídat ustanovením upravujícím přijímací řízení podle zákona o vysokých školách České republiky a vnitřním předpisům STU Praha vydaným v souladu se zákonem o vysokých školách České republiky.
 2. Základním předpokladem pro přijetí na společný studijní program (SSP) je vysokoškolské vzdělání prvního stupně nebo vysokoškolské vzdělání druhého stupně, přičemž součet počtu kreditů získaných v předchozím vysokoškolském studiu vedoucím k získání vysokoškolského vzdělání a počtu kreditů potřebných pro řádné ukončení SSP, na kterou se uchazeč hlásí, musí činit nejméně 300 kreditů.
 3. Uchazeč podává přihlášku k SSP na jedné z partnerských institucí poskytujících SSP, na kterou doručí přihlášku. Touto partnerskou institucí bude domovská instituce žadatele.
 4. Počet uchazečů, kteří mohou být přijati na SSP každou partnerskou institucí pro daný akademický rok, je přibližně stejný a je určen vzájemnou dohodou mezi oběma partnerskými institucemi, přičemž počet studentů přijatých na každé partnerské instituci nesmí překročit 10 za akademický rok.
 5. Poplatky za materiální podporu přijímacího řízení na SSP se budou řídit příslušnými vnitřními předpisy obou partnerských institucí; v každém případě podle věcné příslušnosti smluvní strany. Uchazeč uhradí poplatek za materiální podporu domovské instituci, pokud je vyžadován.
 6. Obě partnerské instituce se budou podílet na rozhodování o přijetí na VŠE rovným dílem. Výběr uchazečů bude probíhat ve spolupráci obou partnerských institucí, přičemž v každé přijímací komisi, která bude posuzovat splnění podmínek pro přijetí na VŠE, bude alespoň jeden zástupce druhé partnerské instituce. Domovská instituce bude odpovědná za administrativní zpracování přijímacího řízení, včetně zaslání rozhodnutí o přijetí těm uchazečům, kteří se přihlásí ke studiu na partnerské instituci.
 7. Domovská instituce poskytne spolupracující univerzitě přijímací spis každého přijatého uchazeče, který se přihlásil ke studiu na SSP na partnerské instituci. Přijímací dokumentace musí obsahovat zejména:
  1. přihlášku ke studiu na SSP,
  2. diplom a dodatek k diplomu o absolvování vysokoškolského vzdělání prvního nebo druhého stupně,
  3. motivační dopis,
  4. životopis.

Dokumentace k přijímacímu řízení musí být předložena spolupracující vysoké škole v dostatečném předstihu před zápisem do SSP.

Okruhy přijímacích zkoušek

Okruh 1: Matematika

 1. Základy lineární algebry
 2. Lineární regrese
 3. Parametrické rovnice křivek
 4. Charakteristiky náhodných veličin
 5. Skalární součin a norma vektorů
 6. Vektorový součin a jeho vlastnosti
 7. Základní algoritmy numerických metod
  • Soustavy lineárních algebraických rovnic
  • Aproximace funkcí
  • Nelineární rovnice
  • Interpolace
  • Derivace
  • Integrace
  • Obyčejné diferenciální rovnice
 8. Diferenciální a integrální počet
  • Definice derivace a její geometrický význam
  • Určitý a neurčitý integrál
  • Diferenciální rovnice
  • Parciální derivace a gradient funkcí dvou proměnných
  • Geometrický význam gradientu

Okruh 2: Fyzika a fyzikální chemie

 1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky (mezinárodní soustava jednotek)
 2. Mechanika ideálních tekutin
  • Hydrostatický tlak
  • Archimédův zákon
  • Rovnice kontinuity
 3. Základy vlnové a geometrické optiky
  • Odraz a lom světla
  • Interference a ohyb světla
 4. Stejnosměrné a střídavé proudy
  • Ohmův zákon
  • Jouleův zákon
  • Kirchhoffovy zákony
  • Impedance, výkon a energie
 5. Elektromagnetická pole
  • Elektromagnetická indukce
  • Energie elektromagnetického pole
  • Elektromagnetické vlny
 6. Stavové chování plynů
  • Stavová rovnice ideálního plynu
 7. Chemická termodynamika
  • Vnitřní energie, práce, teplo
  • Základní zákony termodynamiky
 8. Hmotnostní a hmotnostní bilance
 9. Reálná kapalina, kritický bod, popis, stavová rovnice
 10. Entalpie, reakční teplo, standardní reakce, slučovací a spalovací entalpie a vnitřní energie
 11. Základy hydromechanických procesů
  • Hydrostatika
  • Proudění kapalin v potrubí
 12. Základy sdílení tepla
  • Vedení tepla, přenos tepla, nucené a přirozené proudění, přenos tepla při fázové změně, přenos tepla

Okruh 3: Měření a regulační technika

 1. Měření procesních veličin (tlak, teplota, průtok, průtoková rychlost, výška a složení)
 2. Řízené systémy, jejich statické a dynamické vlastnosti
 3. Pojem stability systému
 4. Zpětnovazební regulační obvod
 5. Regulátor, jeho základní funkce (P, I, D) a možnosti použití
 6. Proces regulace a jeho vyhodnocení
 7. Rozvětvené regulační obvody
 8. Typická regulační schémata v průmyslové praxi
 9. Principy logického řízení, kombinační a sekvenční logické obvody
 10. Technická realizace logického řízení